Privacyverklaring

 

Mr Boom streeft ernaar dat de privacy van ieder die haar website bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal het kantoor dan ook zorgvuldig omgaan.

 

Gebruik en bewaren gegevens

Als u geïnteresseerd bent in rechtsbijstand van mr Boom, vragen wij (onder andere) om uw naam, emailadres en uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens alleen om u informatie over onze dienstverlening te verschaffen. Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

 

Waarom

Mr Boom verwerkt uw persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:

 

  • om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Het kantoor verwerkt daarnaast o.a. titel, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, emailadres, bedrijfsnaam, bankrekeningnummer, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening.
  • indien het advocatenkantoor hiertoe wettelijk verplicht is.

 

Mr Boom verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons kenbaar maakt, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van haar cliënten of wederpartijen, op uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

 

Hoe lang

Mr Boom zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van gegevens

Mr Boom verkoopt of verstrekt uw gegevens niet aan derden. Wij zullen uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het kader van een gerechtelijke procedure kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met gerechtelijke instanties of wederpartijen. Ook kunnen gegevens worden gedeeld met door Mr Boom ingeschakelde opdrachtnemers, zoals deurwaarders. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in art. 4, sub 8 AVG, sluit het kantoor een schriftelijke verwerkingsovereenkomst. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een bewerkersovereenkomst waarin een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.
Mr Boom is op grond van beroepsregels gehouden tot geheimhouding. Gegevens die worden verkregen in het kader van de behandeling van een zaak worden niet met derden gedeeld tenzij dit is toegestaan op grond van de toepasselijke beroepsregels.

 

Links

De website van mr Boom kan links naar andere websites en diensten bevatten. Mr Boom is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u altijd de privacy verklaring van de betreffende website te lezen.

 

Inzien en aanpassen

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons kantoor verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren. Ook heeft u het recht on bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om het kantoor te verzoeken om de gegevens te wissen. Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

Beveiliging

Mr Boom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings-) maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met ons. Mr Boom maakt geen gebruik van cookies.

 

Wijziging privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient derhalve aanbeveling om deze verklaring geregeld/periodiek te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten kunt u contact opnemen met mr Boom via telefoon: 030 – 2617444 of via email: info@advocaatboom.nl