Algemene voorwaarden

 

 1. Advocaat C.A.H. Boom is een eenmanszaak (hierna: de eenmanszaak) naar Nederlands recht. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door medewerkers van de eenmanszaak en op alle rechtsverhoudingen van de eenmanszaak met derden.

 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Advocaat C.A.H. Boom te zijn verstrekt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

 3. Een opdracht aan de eenmanszaak wordt uitsluitend dan geacht te zijn aanvaard, indien de eenmanszaak of een van de personen die voor haar werkzaam zijn, dit schriftelijk van de cliënt bevestigd heeft gekregen.

 4. Iedere aansprakelijkheid van Advocaat C.A.H. Boom is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids- verzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de eenmanszaak aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of bedragen, waarop de door de eenmanszaak afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de eenmanszaak in verband met die verzekering draagt.

 5. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Advocaat C.A.H. Boom vrijwaart de cliënt de eenmanszaak voor en tegen alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen, alsmede de schade, kosten en uitgaven die Advocaat C.A.H. Boom lijdt of maakt in verband met een dergelijke (rechts-) vordering en/of aanspraak, die een derde op enig moment op Advocaat C.A.H. Boom mocht hebben of jegens het kantoor mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met, de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Advocaat C.A.H. Boom, voor de cliënt, en/of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan de eenmanszaak.

 6. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 7. Advocaat C.A.H. Boom zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van te voren overleggen met de opdrachtgever. De inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van de cliënt. Door Advocaat C.A.H. Boom ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten en kosten van derden zullen gespecificeerd in rekening worden gebracht.

 8. Advocaat C.A.H. Boom is nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor door Advocaat C.A.H. Boom ten behoeve van de opdrachtgever ingeschakelde derden te verrichten werkzaamheden. Advocaat C.A.H. Boom is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 9. De cliënt is aan Advocaat C.A.H. Boom een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Het uurtarief wordt jaarlijks door Advocaat C.A.H. Boom vastgesteld. Daarnaast is de cliënt aan Advocaat C.A.H. Boom verschuldigd 5 % van het honorarium aan vaste kantoorkosten (waaronder te verstaan de kosten van telefoon, fax, fotokopieën en porti), de verschotten die door Advocaat C.A.H. Boom ten behoeve van de cliënt worden betaald. Over alle verschuldigde bedragen dient de cliënt de verschuldigde omzetbelasting te betalen tegen het geldende tarief.

 10. In beginsel wordt ten behoeve van alle werkzaamheden en onkosten een voorschotnota of maandelijks tussentijdse declaraties in rekening gebracht. De voorschotnota’s worden met de tussentijdse declaraties verrekend.

 11. De declaraties (c.q. nota’s) dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Advocaat C.A.H. Boom het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, in rekening te brengen, vanaf de 15e dag na de factuurdatum. Bovendien is de eenmanszaak gerechtigd om, indien de cliënt zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt de werkzaamheden op te schorten of te staken.

 12. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, waaronder niet betaalde declaraties, zullen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

 13. De rechtsverhouding tussen cliënt en Advocaat C.A.H. Boom, of andere derde is onderworpen aan het Nederlandse recht. De uit die rechtsverhouding voortvloeiende geschillen zullen, voor zover de Geschillencommissie Advocatuur zich niet bevoegd acht, uitsluitend worden onderworpen aan en beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.